การประมาณราคา คือ

การประมาณราคา (Cost Estimate) ในงานก่อสร้าง หรือในวงการก่อสร้างเราคุ้นเคยกับคำว่า “ถอดแบบ ” หรือ “Quantity take-off” หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “การทำราคากลาง” งานก่อสร้าง คือการจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้าง  ราคาการจัดหาวัสดุ ทรัพยากร และราคาค่าบริการในงานก่อสร้าง เป็นการวิเคราะห์ หรือการคาดหมายล่วงหน้า การประมาณราคาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการ หรือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เข้าประกวดราคายื่นเสนอ

ดังนั้นคำว่า “การประมาณราคาก่อสร้าง” หรือการ “ถอดแบบ” จึงหมายความว่า การคิดการคำนวณหาปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ควรจำเป็นสำหรับงานก่อสร้างในหน่วยนั้นๆ โดยอาศัยหลักวิชาและข้อเท็จจริงตามท้องตลาดรวมกับสถิติต่างๆ ทางด้านงานก่อสร้างราคาก่อสร้างที่ประมาณได้จึงเป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาก่อสร้างจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ประมาณราคาและหลักวิธีการประมาณราคาที่ผู้ประมาณราคาเลือกใช้ว่าถูกวิธีมากน้อยเพียงใด  ผู้ประมาณราคาที่มีประสบการณ์มากอาจจะประมาณราคาได้ใกล้เคียงความจริงมาก ซึ่งอาจผิดพลาดไปจากความจริงเพียงร้อยละ 1 – 5 % ของราคาจริงเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการประมาณราคาก่อสร้าง

1. เพื่อประเมินต้นทุน เงินลงทุน ความคุ้มค่า ของเจ้าของโครงการก่อนตัดสินใจลงทุน
2. เพื่อใช้ในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
3. เพื่อใช้เปรียบเทียบราคาในการจัดจ้างผู้รับเหมา
4. เพื่อใช้ควบคุมต้นทุน ปริมาณงาน วัสดุต่างๆในงานก่อสร้าง
5. เพื่อใช้ในการคิดปริมาณงานลด – เพิ่ม
6. เพื่อใช้ควบคุมการเบิกจ่ายงวดของผู้รับเหมา